TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM TRƯỜNG GX

Thí sinh nhập Số báo danhMã xác nhận vào các ô dưới đây:
Tạo mã xác nhận mới tại đây